Strona główna Wydarzenia Nasza szkoła Pracownicy szkoły Koła zainteresowań Konkursy Kronika Kalendarz roku Pielęgniarka szkolna Publikacje Pliki do pobr.

 ZASTĘPSTWA   PLAN LEKCJI   OGŁOSZENIA   RADA RODZICÓW

                                              

                                                      ŚWIETLICA JAK DOM

Wychowawcy świetlicy :

 p. A. Pijankowska,

p. M. Gajdzińska,

p. A. Mazgaj

p. M. Nosal

                                                

 

Ś wietlica jest czynna od godziny 7.15 do godz. 17.30.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

 

D barny o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

 

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

 

 

I. FUNKCJE OPIEKUŃCZE

1.

W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa

2.

Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia

3.

Zapewnia racjonalne dożywianie w stołówce szkolnej

4.

Stwarza możliwość nauki własnej

5.

Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

6.

Organizuje podwieczorek dla dzieci z klasy "0"

 

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

1.

Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.

2.

Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.

3.

Organizuje konkursy i inscenizacje

4.

Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.


 

I. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

1.

Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.

2.

Rozwija i kształtuje zainteresowania.

3.

Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

 

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

 

Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczy świetlicy jest spójny z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły oraz z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły realizowanym przez nauczycieli.

 

Plan pracy świetlicy szkolnej

 w Szkole Podstawowej Nr 4

 w Skierniewicach w roku szkolnym 2013/2014

 

 

 

Zadania

Formy realizacji

I.  Organizacja pracy świetlicy szkolnej

     

      1.     Przygotowanie sali do przyjęcia dzieci:

·         Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia
 ( ewentualne doposażenie).

·         Przegląd stanu pomocy dydaktycznych, gier- uzupełnienie, wyposażenie świetlicy w artykuły papiernicze.

·         Zaopatrzenie w potrzebną dokumentację (karty zgłoszenia do świetlicy, dzienniki, karty zgłoszenia
na obiady).

·         Przygotowanie odpowiedniej dekoracji.

  2.   Zapisy dzieci do świetlicy – przyjmowanie kart zgłoszeniowych od rodziców z informacją dotyczącą   samodzielnego powrotu dziecka do domu lub wskazanie osób odbierających dziecko.

 

II.  Opracowanie dokumentacji
 i zorganizowanie zespołu świetlicowego

    

      1.     Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.

      2.     Opracowanie rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych na poszczególne miesiące.

      3.     Opracowanie ramowego rozkładu dnia.

      4.     Zorganizowanie zespołu świetlicowego:

                ·          Podział dzieci na grupy w oparciu o karty zgłoszeń.

                        ·           Przydział grup wychowawcom.

      5.     Otoczenie szczególną troską uczniów klas I – pomoc
      w adaptacji w nowym środowisku.

      6.     Poznanie sytuacji domowej wychowanków i otoczenie szczególną troską dzieci z rodzin  patologicznych.

      7.     Zapewnienie gorącego posiłku w postaci obiadu uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej:

·           Współpraca z MOPR- em   

 

·           Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.   

 

III.   Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania
w grupie, poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości oraz nawyków kultury osobistej.

    

      1.     Wdrażanie do używania form grzecznościowych.

      2.     Rozwijanie samopomocy koleżeńskiej.

      3.     Wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.

      4.     Rozwijanie umiejętności wyrażania poglądów, słuchania innych, samooceny i argumentowania swoich racji.

      5.     Wyrabianie nawyku okazywania szacunku innym: osobom dorosłym - nauczycielom i pracownikom  szkoły oraz kolegom i koleżankom.

      6.     Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku.

      7.     Kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas zajęć
 w świetlicy.

  8.  Udzielanie ustnych i pisemnych pochwał wychowankom.

 

IV.  Troska o zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci

     

      1.     Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i stołówki.

      2.     Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego – omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

      3.     Wdrażanie norm i zasad obowiązujących w świetlicy w celu wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia dzieci.

      4.     Wyrabianie u dzieci nawyku dbałości o ład i porządek
w pomieszczeniach świetlicowych.

      5.     Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia:

·           Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą
i najbliższego otoczenia;  

 

·           Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków
 i przyzwyczajeń żywieniowych.

 

·           Gazetki, plansze i informacje dotyczące higieny
 i zdrowego odżywiania.

      6.     Realizacja programu prozdrowotnego „Świat Zdrowych Dzieci”.

      7.     Wspólne spożywanie II śniadania przez wychowanków świetlicy.

      8.     Zapobieganie agresji i przemocy – wnikliwa obserwacja dzieci i natychmiastowe reagowanie w sytuacjach konfliktowych.

      9.     Prowadzenie zajęć ruchowych – czynny wypoczynek – zajęcia w sali świetlicowej, sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Spacery po najbliższej okolicy.

  10.  Zorganizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną
        nt: „Dbajmy o higienę osobistą oraz ład i porządek najbliższego otoczenia” i „Dlaczego warto jeść owoce i warzywa”.

 

V.  Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, ekspresji twórczej i wyobraźni.

     

       1.     Prowadzenie zajęć:

·               ·           Rozwijających umiejętności manualnych
                 (rysowanie, wycinanie, malowanie, zabawy konstrukcyjne, układanki oraz inne nowe sposoby ekspresji plastycznej);

·               ·            Czytelniczych – rozbudzających zainteresowania czytelnicze

     (czytanie wierszy, bajek, opowiadań, czasopism dla dzieci);

·               ·           Wykorzystujących umiejętności zdobyte w toku lekcyjnym- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów;

·               ·           Kształtujących ekspresję ruchową ( zabawy przy muzyce, na boisku szkolnym, gry i zabawy sprawnościowe).

       2.     Udział dzieci w konkursach, uroczystościach szkolnych
 i imprezach świetlicowych np. „Konkurs na najładniej wykonaną kolędę lub  pastorałkę” , „Wystawa stroików bożonarodzeniowych.

       3.     Przeprowadzenie konkursów świetlicowych:

·               ·           „Barwy jesieni” – praca z wykorzystaniem farb plakatowych i akwareli.

·                  ·           „Uroki zimy” – praca z wykorzystaniem białej pasty do zębów i farb plakatowych.

·               ·           „Kolorowa wiosna” – wyklejanki, wycinanki – bibuła, papier kolorowy.

·               ·           „Zdrowie jest w owocach i warzywach” – qwiz

      4.  Organizacja szkolnego i międzyszkolnego konkursu recytatorskiego dla dzieci korzystających ze świetlic „Wiersze dla dzieci”

 

VI.  Świetlica – uczy, bawi
i wychowuje – stworzenie warunków do osiągania powodzenia szkolnego wychowankom

     

      1.     Zorganizowanie miejsca do odrabiania prac domowych.

      2.     Organizowanie pomocy uczniom mniej zdolnym lub zaniedbanym w nauce.

      3.     Uczenie korzystania z encyklopedii i słowników.

      4.     Wykorzystanie zajęć czytelniczych, plastycznych, muzycznych i innych do kompensowania braków wiedzy szkolnej i deficytów rozwojowych.

      5.     Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

  6.     Rozmowy z rodzicami o sukcesach i porażkach dzieci oraz sytuacji rodzinnej.

 

VII.  Kształtowanie postaw patriotycznych

    

      1.     Kształtowanie szacunku do symboli narodowych poprzez czytanie baśni, opowiadań i legend.

      2.     Obchody ważnych rocznic państwowych, regionalnych
i szkolnych.

  3.  Zapoznanie z tradycjami szkoły i jej obrzędowością – przybliżenie postaci patrona szkoły – Marii Skłodowskiej – Curie.

 

VIII.  Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

 

      1.     Zebranie informacyjno – zapoznawcze z rodzicami dzieci   uczęszczających do świetlicy:

·           Zapoznanie z regulaminem i funkcjonowaniem świetlicy i stołówki; 

    

·           Zachęcanie rodziców do pomocy na rzecz świetlicy –    dostarczanie zbędnych gier i art. papierniczych oraz przy organizacji imprez świetlicowych.     

·           Sondaż wśród rodziców nt godzin  pracy świetlicy  

      2.     Indywidualne rozmowy z rodzicami o zachowaniu
          i postępach dziecka.

      3.     Rozmowy ( wymiana spostrzeżeń) o postawach uczniów
          z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

  4.  Zorganizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną nt: „Dbajmy o higienę osobistą oraz ład i porządek najbliższego otoczenia” i „Dlaczego warto jeść owoce  i warzywa”.– przeprowadzenie pogadanek na temat higieny, czystości, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

 

IX.  Doskonalenie kadry pedagogicznej świetlicy

    

      1.     Udział w lekcjach otwartych i szkoleniach – w ramach Zespołu Samokształceniowego  Nauczycieli Świetlicy.

   2.    Samodoskonalenie wychowawców świetlicy poprzez udział w zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli.

 

 

 

Kryteria naboru do świetlicy:


 Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pedagoga, wychowawcy.
Obowiązują karty zgłoszeń wypełnione przez rodziców wraz z informacją dotyczącą osób odbierających dzieci ze świetlicy  i   w przypadku dzieci, które samodzielnie wracają do domu, pisemne oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za ten powrót.

Świetlica pełni także funkcję stołówki szkolnej.

Obiady wydawane są według następującego harmonogramu:

 

Godz. 11.30- 11.45,   12.30 – 12.50,  13.35- 13.45