Strona główna Wydarzenia Nasza szkoła.Kontakt Pedagog Pracownicy szkoły Koła zainteresowań Konkursy Kronika Kalendarz roku Pielęgniarka szkolna Publikacje Pliki do pobr.

 ZASTĘPSTWA   PLAN LEKCJI   OGŁOSZENIA   RADA RODZICÓW   DLA NAUCZYCIELI

ŚWIETLICA JAK DOM

OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ WYDAWANE SĄ W GODZ.:

I przerwa 11.30- 11.40 kl. I- III

II przerwa 12.25- 12.45 kl. I-VI

III przerwa 13.30- 13.45 kl. I-VI

PONIEDZIAŁEK 28. 09. 2015

Zupa fasolowa, chleb, ziemniaki, wątróbka, surówka z kapusty kiszonej, kompot, jabłko.

WTOREK 29. 09. 2015

Zupa zalewajka, chleb, makaron z sosem mięsno- grzybowym, świeży ogórek, kompot.

ŚRODA 30. 09. 2015

Rosół wołowy, ziemniaki, farsz mięsny, surówka z białej kapusty, śliwka.

CZWARTEK 01.10. 2015

Zupa ogórkowa, chleb, ziemniaki, kotlet z piersi  kury, sałata ze śmietaną, kompot

PIĄTEK 02.10. 2015

Zupa brokułowa, chleb, ziemniaki, ryba, surówka z kapusty czerwonej, kompot

                                                       

Wychowawcy świetlicy :

 p. A. Pijankowska,

p. A. Mazgaj

p. M. Nosal

p. K. Bors

p. Wójcik

p. J. Kunat

                                               

 

Ś wietlica jest czynna od godziny 7.15 do godz. 17.00.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

 

D barny o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

 

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

 

 

I. FUNKCJE OPIEKUŃCZE

1.

W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa

2.

Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia

3.

Zapewnia racjonalne dożywianie w stołówce szkolnej

4.

Stwarza możliwość nauki własnej

5.

Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

6.

Organizuje podwieczorek dla dzieci z klasy "0"

 

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

1.

Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.

2.

Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.

3.

Organizuje konkursy i inscenizacje

4.

Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.


 

I. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

1.

Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.

2.

Rozwija i kształtuje zainteresowania.

3.

Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

 

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

 

Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczy świetlicy jest spójny z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły oraz z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły realizowanym przez nauczycieli.

 

Plan pracy świetlicy szkolnej

 w Szkole Podstawowej Nr 4

 w Skierniewicach w roku szkolnym 2014/2015 

 

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

        I.            Organizacja pracy świetlicy szkolnej

1.       Przygotowanie sali do przyjęcia dzieci:

·         Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia
 ( ewentualne doposażenie).

·         Przegląd stanu pomocy dydaktycznych, gier- uzupełnienie, wyposażenie świetlicy w artykuły papiernicze.

·         Zaopatrzenie w potrzebną dokumentację (nowe karty zgłoszenia do świetlicy, dzienniki, karty zgłoszenia na obiady).

·         Przygotowanie odpowiedniej dekoracji.

2.       Zapisy dzieci do świetlicy – przyjmowanie kart zgłoszeniowych od rodziców z informacją dotyczącą samodzielnego powrotu dziecka do domu lub wskazanie osób odbierających dziecko.

 

 

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

 

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

      II.            Opracowanie dokumentacji
 i zorganizowanie zespołu świetlicowego.

1.       Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.

2.       Opracowanie rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych na poszczególne miesiące.

3.       Opracowanie ramowego rozkładu dnia.

4.       Zorganizowanie zespołu świetlicowego:

·         Podział dzieci na grupy w oparciu o karty zgłoszeń.

·         Przydział grup wychowawcom.

5.       Otoczenie szczególną troską uczniów klas I – pomoc
w adaptacji w nowym środowisku.

6.       Poznanie sytuacji domowej wychowanków i otoczenie szczególną troską dzieci z rodzin patologicznych.

7.       Zapewnienie gorącego posiłku w postaci obiadu uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych oraz znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej:

·         Współpraca z MOPR- em

·         Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

 

 

A. Pijankowska

 

Wychowawcy

 

 

 

    III.            Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, poprawnego zachowania
 i wzajemnej życzliwości oraz nawyków kultury osobistej.

1.       Wdrażanie do używania form grzecznościowych.

2.       Rozwijanie samopomocy koleżeńskiej.

3.       Wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.

4.       Rozwijanie umiejętności wyrażania poglądów, słuchania innych, samooceny i argumentowania swoich racji.

5.       Wyrabianie nawyku okazywania szacunku innym: osobom dorosłym - nauczycielom i pracownikom szkoły oraz kolegom i koleżankom.

6.       Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku.

7.       Kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas zajęć
 w świetlicy.

8.       Udzielanie ustnych i pisemnych pochwał wychowankom.

 

 

C

A

Ł

Y

 

R

O

K

 

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

    IV.            Troska o zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci

1.       Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i stołówki.

2.       Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego – omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

3.       Wdrażanie norm i zasad obowiązujących w świetlicy w celu wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia dzieci.

4.       Wyrabianie u dzieci nawyku dbałości o ład i porządek
w pomieszczeniach świetlicowych.

5.       Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia:

·         Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą
i najbliższego otoczenia;

·         Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków
 i przyzwyczajeń żywieniowych.

·         Gazetki, plansze i informacje dotyczące higieny
 i zdrowego odżywiania.

6.       Realizacja programu prozdrowotnego „Świat Zdrowych Dzieci”.

7.       Wspólne spożywanie przez wychowanków świetlicy drugiego śniadania.

8.       Zapobieganie agresji i przemocy – wnikliwa obserwacja dzieci i natychmiastowe reagowanie w sytuacjach konfliktowych.

9.       Prowadzenie zajęć ruchowych – czynny wypoczynek – zajęcia w sali świetlicowej, sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Spacery po najbliższej okolicy.

10.   Działania profilaktyczne związane z akcją propagującą jedzenie przez dzieci w szkole owoców i warzyw:

·         Wycieczka do zakładu „Hortex” pod hasłem: „Zakręcone witaminy”

·         Warsztaty kulinarne- robienie kanapek i sałatek.

·         Spotkanie z dietetykiem.

Wrzesień

Wrzesień

 

 

C

A

Ł

Y

 

R

O

K

 

 

Cały rok

Cały rok

C

A

Ł

Y

R

O

K

X, V

IV

X, V

XI

Wychowawcy

Wychowawcy

 

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

A.      Mazgaj,

B.      K. Bors

 

Wychowawcy

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

      V.            Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, ekspresji twórczej i wyobraźni.

1.       Prowadzenie zajęć:

·         Rozwijających umiejętności manualnych
(rysowanie, wycinanie, malowanie, zabawy konstrukcyjne, układanki oraz inne nowe sposoby ekspresji plastycznej);

·         Czytelniczych – rozbudzających zainteresowania czytelnicze ( czytanie wierszy, bajek, opowiadań, czasopism dla dzieci). Udział dzieci świetlicowych
w zajęciach bibliotecznych – p. J. Majsik

·         Wykorzystujących umiejętności zdobytych w toku lekcyjnym- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów;

·         Kształtujących ekspresję ruchową ( zabawy przy muzyce, na boisku szkolnym, gry i zabawy sprawnościowe).

2.       Udział dzieci w konkursach, uroczystościach szkolnych
 i imprezach świetlicowych np. „Konkurs na najładniej wykonaną kolędę lub pastorałkę” , „Wystawa stroików bożonarodzeniowych.

3.       Przeprowadzenie konkursów świetlicowych:

·         „Polska złota jesień” – praca z wykorzystaniem farb plakatowych i akwareli.

·         „Uroki zimy” – praca z wykorzystaniem białej pasty do zębów i farb plakatowych.

·         „Miejsca, które warto zobaczyć”– wyklejanki, wycinanki – bibuła, papier kolorowy.

·         „Zdrowie jest w owocach i warzywach” – qwiz

4.       Organizacja szkolnego i międzyszkolnego konkursu recytatorskiego dla dzieci korzystających ze świetlic „Wiersze dla dzieci- Owoce i warzywa”

 

 

 

 

C

A

Ł

Y

 

R

O

K

 

 

 

Cały rok

X

 

I

 

VI

 

V

X - XI

 

 

 

 

W

Y

C

H

O    

W

A

W

C

Y

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Wychowawcy

 

    VI.            Świetlica – uczy, bawi i wychowuje. Stworzenie warunków do osiągania powodzenia szkolnego wychowankom

1.       Zorganizowanie miejsca do odrabiania prac domowych.

2.       Organizowanie pomocy uczniom mniej zdolnym lub zaniedbanym w nauce.

3.       Uczenie korzystania z encyklopedii i słowników.

4.       Wykorzystanie zajęć czytelniczych, plastycznych, muzycznych i innych do kompensowania braków wiedzy szkolnej i deficytów rozwojowych.

5.       Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

6.       Rozmowy z rodzicami o sukcesach i porażkach dzieci oraz sytuacji rodzinnej.

7.       Zorganizowanie wieczoru wróżb Andrzejkowych i balu karnawałowego.

 

C

A

Ł

Y

 

R

O

K

 

XI, I

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

  VII.            Kształtowanie postaw patriotycznych

1.       Kształtowanie szacunku do symboli narodowych poprzez czytanie baśni, opowiadań i legend.

2.       Obchody ważnych rocznic państwowych, regionalnych
i szkolnych.

3.       Zapoznanie z tradycjami szkoły i jej obrzędowością – przybliżenie postaci patrona szkoły – Marii Skłodowskiej – Curie.

Cały rok

 

Zgodnie z kalendarzem

Marzec

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

VIII.            Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

1.       Zebranie informacyjno – zapoznawcze z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy:

·         Zapoznanie z regulaminem i funkcjonowaniem świetlicy i stołówki;

·         Zachęcanie rodziców do pomocy na rzecz świetlicy – dostarczanie zbędnych gier i art. papierniczych oraz przy organizacji imprez świetlicowych.

·         Sondaż wśród rodziców nt godzin  pracy świetlicy.

2.       Indywidualne rozmowy z rodzicami o zachowaniu
i postępach dziecka.

3.       Rozmowy ( wymiana spostrzeżeń) o postawach uczniów
z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

4.       Zorganizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną
na temat higieny, czystości, aktywności fizycznej
 i zdrowego odżywiania.

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

X, V

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

    IX.            Doskonalenie kadry pedagogicznej świetlicy

1.       Udział w lekcjach otwartych i szkoleniach – w ramach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Świetlicy.

2.       Samodoskonalenie wychowawców świetlicy poprzez udział w zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli.

 

Cały

rok

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Kryteria naboru do świetlicy:


 Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pedagoga, wychowawcy.
Obowiązują karty zgłoszeń wypełnione przez rodziców wraz z informacją dotyczącą osób odbierających dzieci ze świetlicy  i   w przypadku dzieci, które samodzielnie wracają do domu, pisemne oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za ten powrót.

Świetlica pełni także funkcję stołówki szkolnej.

Obiady wydawane są według następującego harmonogramu:

 

Godz. 12.30 – 12.50,  13.35- 13.45