Strona główna Wydarzenia Nasza szkoła.Kontakt Pracownicy szkoły Koła zainteresowań Konkursy Kronika Kalendarz roku Pielęgniarka szkolna Publikacje Pliki do pobr.

 ZASTĘPSTWA      OGŁOSZENIA   RADA RODZICÓW

                                              

                                                      ŚWIETLICA JAK DOM

Wychowawcy świetlicy :

 p. A. Pijankowska,

p. A. Mazgaj

p. M. Nosal

p. K. Bors

p. J. Kunat

                                                

 

Ś wietlica jest czynna od godziny 7.15 do godz. 17.30.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

 

D barny o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

 

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

 

 

I. FUNKCJE OPIEKUŃCZE

1.

W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa

2.

Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia

3.

Zapewnia racjonalne dożywianie w stołówce szkolnej

4.

Stwarza możliwość nauki własnej

5.

Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

6.

Organizuje podwieczorek dla dzieci z klasy "0"

 

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

1.

Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.

2.

Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.

3.

Organizuje konkursy i inscenizacje

4.

Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.


 

I. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

1.

Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.

2.

Rozwija i kształtuje zainteresowania.

3.

Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

 

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

 

Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczy świetlicy jest spójny z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły oraz z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły realizowanym przez nauczycieli.

 

Plan pracy świetlicy szkolnej

 w Szkole Podstawowej Nr 4

 w Skierniewicach w roku szkolnym 2014/2015 

 

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

        I.            Organizacja pracy świetlicy szkolnej

1.       Przygotowanie sali do przyjęcia dzieci:

·         Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia
 ( ewentualne doposażenie).

·         Przegląd stanu pomocy dydaktycznych, gier- uzupełnienie, wyposażenie świetlicy w artykuły papiernicze.

·         Zaopatrzenie w potrzebną dokumentację (nowe karty zgłoszenia do świetlicy, dzienniki, karty zgłoszenia na obiady).

·         Przygotowanie odpowiedniej dekoracji.

2.       Zapisy dzieci do świetlicy – przyjmowanie kart zgłoszeniowych od rodziców z informacją dotyczącą samodzielnego powrotu dziecka do domu lub wskazanie osób odbierających dziecko.

 

 

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

 

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

      II.            Opracowanie dokumentacji
 i zorganizowanie zespołu świetlicowego.

1.       Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.

2.       Opracowanie rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych na poszczególne miesiące.

3.       Opracowanie ramowego rozkładu dnia.

4.       Zorganizowanie zespołu świetlicowego:

·         Podział dzieci na grupy w oparciu o karty zgłoszeń.

·         Przydział grup wychowawcom.

5.       Otoczenie szczególną troską uczniów klas I – pomoc
w adaptacji w nowym środowisku.

6.       Poznanie sytuacji domowej wychowanków i otoczenie szczególną troską dzieci z rodzin patologicznych.

7.       Zapewnienie gorącego posiłku w postaci obiadu uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych oraz znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej:

·         Współpraca z MOPR- em

·         Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

 

 

A. Pijankowska

 

Wychowawcy

 

 

 

    III.            Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, poprawnego zachowania
 i wzajemnej życzliwości oraz nawyków kultury osobistej.

1.       Wdrażanie do używania form grzecznościowych.

2.       Rozwijanie samopomocy koleżeńskiej.

3.       Wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.

4.       Rozwijanie umiejętności wyrażania poglądów, słuchania innych, samooceny i argumentowania swoich racji.

5.       Wyrabianie nawyku okazywania szacunku innym: osobom dorosłym - nauczycielom i pracownikom szkoły oraz kolegom i koleżankom.

6.       Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku.

7.       Kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas zajęć
 w świetlicy.

8.       Udzielanie ustnych i pisemnych pochwał wychowankom.

 

 

C

A

Ł

Y

 

R

O

K

 

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

    IV.            Troska o zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci

1.       Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i stołówki.

2.       Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego – omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

3.       Wdrażanie norm i zasad obowiązujących w świetlicy w celu wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia dzieci.

4.       Wyrabianie u dzieci nawyku dbałości o ład i porządek
w pomieszczeniach świetlicowych.

5.       Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia:

·         Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą
i najbliższego otoczenia;

·         Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków
 i przyzwyczajeń żywieniowych.

·         Gazetki, plansze i informacje dotyczące higieny
 i zdrowego odżywiania.

6.       Realizacja programu prozdrowotnego „Świat Zdrowych Dzieci”.

7.       Wspólne spożywanie przez wychowanków świetlicy drugiego śniadania.

8.       Zapobieganie agresji i przemocy – wnikliwa obserwacja dzieci i natychmiastowe reagowanie w sytuacjach konfliktowych.

9.       Prowadzenie zajęć ruchowych – czynny wypoczynek – zajęcia w sali świetlicowej, sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Spacery po najbliższej okolicy.

10.   Działania profilaktyczne związane z akcją propagującą jedzenie przez dzieci w szkole owoców i warzyw:

·         Wycieczka do zakładu „Hortex” pod hasłem: „Zakręcone witaminy”

·         Warsztaty kulinarne- robienie kanapek i sałatek.

·         Spotkanie z dietetykiem.

Wrzesień

Wrzesień

 

 

C

A

Ł

Y

 

R

O

K

 

 

Cały rok

Cały rok

C

A

Ł

Y

R

O

K

X, V

IV

X, V

XI

Wychowawcy

Wychowawcy

 

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

A.      Mazgaj,

B.      K. Bors

 

Wychowawcy

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

      V.            Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, ekspresji twórczej i wyobraźni.

1.       Prowadzenie zajęć:

·         Rozwijających umiejętności manualnych
(rysowanie, wycinanie, malowanie, zabawy konstrukcyjne, układanki oraz inne nowe sposoby ekspresji plastycznej);

·         Czytelniczych – rozbudzających zainteresowania czytelnicze ( czytanie wierszy, bajek, opowiadań, czasopism dla dzieci). Udział dzieci świetlicowych
w zajęciach bibliotecznych – p. J. Majsik

·         Wykorzystujących umiejętności zdobytych w toku lekcyjnym- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów;

·         Kształtujących ekspresję ruchową ( zabawy przy muzyce, na boisku szkolnym, gry i zabawy sprawnościowe).

2.       Udział dzieci w konkursach, uroczystościach szkolnych
 i imprezach świetlicowych np. „Konkurs na najładniej wykonaną kolędę lub pastorałkę” , „Wystawa stroików bożonarodzeniowych.

3.       Przeprowadzenie konkursów świetlicowych:

·         „Polska złota jesień” – praca z wykorzystaniem farb plakatowych i akwareli.

·         „Uroki zimy” – praca z wykorzystaniem białej pasty do zębów i farb plakatowych.

·         „Miejsca, które warto zobaczyć”– wyklejanki, wycinanki – bibuła, papier kolorowy.

·         „Zdrowie jest w owocach i warzywach” – qwiz

4.       Organizacja szkolnego i międzyszkolnego konkursu recytatorskiego dla dzieci korzystających ze świetlic „Wiersze dla dzieci- Owoce i warzywa”

 

 

 

 

C

A

Ł

Y

 

R

O

K

 

 

 

Cały rok

X

 

I

 

VI

 

V

X - XI

 

 

 

 

W

Y

C

H

O    

W

A

W

C

Y

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Wychowawcy

 

    VI.            Świetlica – uczy, bawi i wychowuje. Stworzenie warunków do osiągania powodzenia szkolnego wychowankom

1.       Zorganizowanie miejsca do odrabiania prac domowych.

2.       Organizowanie pomocy uczniom mniej zdolnym lub zaniedbanym w nauce.

3.       Uczenie korzystania z encyklopedii i słowników.

4.       Wykorzystanie zajęć czytelniczych, plastycznych, muzycznych i innych do kompensowania braków wiedzy szkolnej i deficytów rozwojowych.

5.       Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

6.       Rozmowy z rodzicami o sukcesach i porażkach dzieci oraz sytuacji rodzinnej.

7.       Zorganizowanie wieczoru wróżb Andrzejkowych i balu karnawałowego.

 

C

A

Ł

Y

 

R

O

K

 

XI, I

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

  VII.            Kształtowanie postaw patriotycznych

1.       Kształtowanie szacunku do symboli narodowych poprzez czytanie baśni, opowiadań i legend.

2.       Obchody ważnych rocznic państwowych, regionalnych
i szkolnych.

3.       Zapoznanie z tradycjami szkoły i jej obrzędowością – przybliżenie postaci patrona szkoły – Marii Skłodowskiej – Curie.

Cały rok

 

Zgodnie z kalendarzem

Marzec

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

VIII.            Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

1.       Zebranie informacyjno – zapoznawcze z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy:

·         Zapoznanie z regulaminem i funkcjonowaniem świetlicy i stołówki;

·         Zachęcanie rodziców do pomocy na rzecz świetlicy – dostarczanie zbędnych gier i art. papierniczych oraz przy organizacji imprez świetlicowych.

·         Sondaż wśród rodziców nt godzin  pracy świetlicy.

2.       Indywidualne rozmowy z rodzicami o zachowaniu
i postępach dziecka.

3.       Rozmowy ( wymiana spostrzeżeń) o postawach uczniów
z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

4.       Zorganizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną
na temat higieny, czystości, aktywności fizycznej
 i zdrowego odżywiania.

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

X, V

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Y

 

    IX.            Doskonalenie kadry pedagogicznej świetlicy

1.       Udział w lekcjach otwartych i szkoleniach – w ramach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Świetlicy.

2.       Samodoskonalenie wychowawców świetlicy poprzez udział w zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli.

 

Cały

rok

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Kryteria naboru do świetlicy:


 Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pedagoga, wychowawcy.
Obowiązują karty zgłoszeń wypełnione przez rodziców wraz z informacją dotyczącą osób odbierających dzieci ze świetlicy  i   w przypadku dzieci, które samodzielnie wracają do domu, pisemne oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za ten powrót.

Świetlica pełni także funkcję stołówki szkolnej.

Obiady wydawane są według następującego harmonogramu:

 

Godz. 12.30 – 12.50,  13.35- 13.45